วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเตรียมสนามตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำและน้ำยาเคมีกำจัดยุงชนิดใช้กับเครื่องพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขัยกีฬาต้านยายเสพติตำบลโนนสมบูรณ์
24  ธ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV IP CAMERA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง