วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมท่อเหล็กสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงและมหรสพในโครงการลอยกระทงตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมท่อเหล็กสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถหมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง