วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถหน้าตักหลังขุด ทะเบียน ตง ๔๕๘๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2567
จ้างทำวัสดุในงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ.๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง