วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1และบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านและอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลัักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อครุภภัณฑ์สำนักงาน เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง