วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ (กรวยจราจร) สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำเสาธงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันแม่ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง