วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถตามโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท ๘๕-๔๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง