วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
ซื้อต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) ตามโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่ชาโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง