วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม ๘๕๙๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ตามโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง