วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อชุดโต๊ะหินอ่อน จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
วัสดุ ถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง