วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (ขนาดมาตรฐาน) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ชนิด ๒ บานเปิด ๒ ชั้น จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง