วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV IP CAMERA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหาร โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ธงชาต และเสาประดับธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ และ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน ๒ บาน ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง