วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) ตามโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่ชาโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง