วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2561
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารแพเหล็กบรรทุกเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก
26  ก.ย. 2561
จ้างจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านโนนสมบูรณ์)บ้านหนองขาม หม่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (พาทิชั่น จำนวน ๒ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างบล็อคคอนเวิดท์ บ้านหนองกระหนวน หมู่ ๔ ไปบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ และ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิดท์ บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง