วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ และ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิดท์ บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำงาน (ศูนย์สาธิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11(บ้านพ่อศักดิ์ไปคุ้ม 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว (ผ้าขาวม้าและผ้าต่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม สถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง