วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็๊ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ 11
21  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็๊ก หมู่ที่ 3
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแปรรูปปลา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง