วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน บม ๘๕๙๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ ทะเบียน กท ๘๕๔๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ถึงช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)