องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น :www.nonsomboon.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหมู่บ้าน กองทุน กลุ่มอาชีพ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือประชาชน
รายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
 
.ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/2559
       เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4 / 2559  
1. ประธาน นายสุระ  สิทธิศิริสาร ...
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที...
  ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่...
  โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้าน...
  โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู...
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยช...
  โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ หมู่ที่12 บ้านหนองขาม
  ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรี...
  กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดนัดชุมชน หมูที่9
  โครงการสานสายใยสู่ลูกรัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปร...
   
ความเหมาะสมของเนื้อหาในเว็บไซต์
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.