องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดนัดชุมชน หมูที่9


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดยนายสุระ สิทธิศิรฺิสาร นายกอบต.โนนสมบูรณ์ นายวิชัย แก้วไทย ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ จ่าเอกปกครอง สุดสะอาด ผอ.กองสาธารณสุขฯ และพนักงาน อบต.โนนสมบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดนัดชุมชน หมูที่9 บ้านโนนสวรรค์ ตามนโยบายขอนแก่นเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ส่งเสริมให้เป็นตลาดน่าซื้อ และเพื่อพัฒนาตลาดนัดชุมชนหมู่ที่9 ซึ่งตั้งบนถนนที่หรือทางสาธารณะ ให้ถูกสุขลักษณะ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตลาดให้ได้มาตราฐานต่อไป
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10