องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น


ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จัวหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่ยุงลายเพาะพันธุ์ โรงเรียนเล็งเห็นถึงความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกขึ้นกับนักเรียน

ใช้งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หมวดที่ 5 งบกลางกรณีเกิดโรคระบาท/ภัยพิบัติ
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10