องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ หมู่ที่12 บ้านหนองขาม


     ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เนื่องจากได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8  กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (DF) จำนวน 1 ราย  เด็กชายสุรเดช  สีละเมือง  อายุ 10 ปี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 12 บ้านหนองขาม  ตำบลโนนสมบูรณ์  และกำลังศึกษาที่โรงเรียนหนองขามสมบูรณ์  เริ่มป่วย  6  กันยายน  2559  

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จึงขออนุมัติใช้งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หมวดที่ 5 งบกลางกรณีเกิดโรคระบาท/ภัยพิบัติ  ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10