องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 รอบ 2


เมื่อวันที่ 24 กันยายน  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1  ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รอบที่ 2   ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน  ตามมติที่ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน  2558  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 รอบ ๆ ละ 2,000 บาท  ตั้งไว้  48,000 บาท
องค์กรชุมชนและประชาชนบ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 1 จำนวน  30 คน  ดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ สองฝั่งถนนรอบหมู่บ้าน 

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10