องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


สำนักปลัดลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)


เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนสมบูรณ์ มอบหมายให้สำนักปลัด โดย นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุมชน , นายจิตกร ซาซุม นิติกร ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานสำนักปลัดลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ตามที่ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามโครงการ พม.ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด-๑๙ เพื่อจัดบริการสวัสดิการสังคมเชิงรุก และให้ความรู้ในการดูแลตนเองให้กับผู้ได้รรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และกลุ่มเป้าหมาย พม. ในระดับพื้นที่

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10