องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ เดินหน้าโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๑๐


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ เดินหน้าโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้คำแนะนำประชาชน ให้หมั่นตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรของยุงลาย รวมทั้งปิดภาชนะน้ำดื่มน้ำใช้ให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงวางไข่ เปลี่ยนน้ำในถังกักเก็บน้ำทุก 7 วัน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยให้สะอาดเป็นประจำ และศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งว่า พบผู้ป่วยได้การวินิจฉัยโรค เป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลายชิคุนกุนย่า จำนวน 33 ราย

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10