องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยจ่าเอกปกครอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ


เมื่อวันที่ ๑ – ๕ และวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยจ่าเอกปกครอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วัด โรงเรียน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแฮด รวมทั้งอาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน โดยการดำเนินการให้ความรู้ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลโนสมบูรณ์ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10