องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมและซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมและซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยบุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร /ปลัด /หัวหน้าส่วน /ข้าราชการ /พนักงานจ้าง พนักงานครู เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน ความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมในการรองรับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย็ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดอัคคีภัย รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้ในเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10