องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายก อบต.โนนสมบูรณ์/ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ /นางสาวศิริรัตน์ ไพ


วันที่ 21 มกราคม 2564

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายก อบต.โนนสมบูรณ์/ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ /นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาสตร์ รองปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้ผู้ค้า และผู้ซื้อทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้า และผู้ซื้อ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย

- กำหนดให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด

- ให้มีจุดล้างมือด้วยน้ำ สบู่ แบบไม่สัมผัส หรือจุดติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ

เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้อทั้งก่อนและหลังเข้าตลาด

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10