องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุทัย กรีเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1


วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

นายอุทัย กรีเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยนางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กล่าวรายงานโดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. พร้อมคณะ เป็นวิทยากรวิทยากรสอนธรรมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยผู้สูงอายุตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 60 คน เพื่อสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาแนวทางในการดำรงชีวิตได้ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10