องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยนางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กล่าวรายงานโดยมีพระครูสมุห์ทองล้วน สิริจันทร์โท ดร. พร้อมด้วยพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ.ดร. เป็นวิทยากรวิทยากรสอนธรรมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยผู้สูงอายุตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 60 คน เพื่อสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาแนวทางในการดำรงชีวิตได้ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไ

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10