องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

สาส์นจากนายก อบต.

สาส์น จากนายก

                        กราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายสุระ สิทธิศิริสาร ต้องขอขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ที่ให้โอกาสผมเข้ามาทำงานในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนและสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผมมีความตั้งใจแนวแน่สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ ในทุกเรื่อง ในทุกที่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ใน ๔ ด้าน ๑. ด้านพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรม ๒.ด้านพัฒนางานส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องมีเงินแบบพอเพียง ๓.ด้านพัฒนาบ้านให้น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ไม่มีขยะ ๔.พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม

                        ท้ายนี้ กระผมต้องขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ที่ให้โอกาสผมเข้ามาทำงาน ผมขอปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจทำงาน บริการประชาชนและสังคม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความจริงใจ

 

                                                                        ด้วยความเคารพยิ่ง

                                                                          สุระ สิทธิศิสาร
                                                                    (นายสุระ  สิทธิศิริสาร)