องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

สมาชิกสภา อบต.


นางสาวกชพร ทับทิมไสย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุดม พรหมมานุรักษ์
นางสาวกฤติญา  โสภากุลยศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอุดม พรหมมานุรักษ์
นางคณิต ผิวเหลือง
นายน้อย ศรีอัดชา
นางสาวสมจิตร กบิลพัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายสมพลอย ศรีอาชัย
นายเกษม พนัชพิบูลย์
นายอัมพร น้อยหว้า
นายอุทัย ศรีชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายพิทยา ทองคำ

นายจันทร์ดา อำคา
 
นายดอกรัก สิงห์นิกร
นายสมใจ โพธิ์ชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6นายเจริญ อากร
นางสาวสุสิรินทร์ รองคำ
นายสุนันท์ สุโพธื์ขันธ์
นายพุทธา ศรีมาตย์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นางนิดดา แสนสุขเลิศ
นางสาวกชพร ทับทิมไสย์
นางสาวประหยัด เจริญกุล
นายหอมดี จ้นทร์โท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10นายอร่าม วรสาร
นางสาวพิศมัย แฝงเมืองราช

นายถวิล เบ้าจรรยา
นายประสาท ศรีอัดชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12