องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

สมาชิกสภา อบต.


นางสาวกชพร ทับทิมไสย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุดม พรหมมานุรักษ์
นางสาวกฤติญา  โสภากุลยศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอุดม พรหมมานุรักษ์
นางคณิต ผิวเหลือง
นายน้อย ศรีอัดชา
นางสาวสมจิตร กบิลพัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายสมพลอย ศรีอาชัย
นายเกษม พนัชพิบูลย์
นายอัมพร น้อยหว้า
นายอุทัย ศรีชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายพิทยา ทองคำ

นายจันทร์ดา อำคา
 
นายดอกรัก สิงห์นิกร
นายสมใจ โพธิ์ชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6นายเจริญ อากร
นางสาวสุสิรินทร์ รองคำ
นายสุนันท์ สุโพธื์ขันธ์
นายพุทธา ศรีมาตย์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นางนิดดา แสนสุขเลิศ
นางสาวกชพร ทับทิมไสย์
นางสาวประหยัด เจริญกุล
นายหอมดี จ้นทร์โท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10นายอร่าม วรสาร
นางสาวพิศมัย แฝงเมืองราช

นายถวิล เบ้าจรรยา
นายประสาท ศรีอัดชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12