องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวกฤติญา  โสภากุลยศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางศิริรัตน์ พระลับรักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 นางสุภาพร เต็งยงค์
นางวิไล  อุดม
นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุรีจันทร์  ภูนี
จ.อ.ปกครอง  สุดสะอาด
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม