องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวกฤติญา  โสภากุลยศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางศิริรัตน์ พระลับรักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 นางสุภาพร เต็งยงค์
นางวิไล  อุดม
นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุรีจันทร์  ภูนี
จ.อ.ปกครอง  สุดสะอาด
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม