องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวกฤติญา  โสภากุลยศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 นางสุภาพร บุญพุฒ
นางวิไล  อุดม
นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่างนางสุรีจันทร์  ภูนี
นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาสตร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รอปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม