องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

สำนักงานปลัด

 
นางสุภาพร บุญพุฒ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 
นางสาวหทัยพัชร์ บุญทานัง
นายจิตรกร ซาซุม
นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 
นางธมลวรรณ พระเมือง
นางสมพร สิงห์หอม
นางสาวณัฏวิตรา เศษรักษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานจ้าง

 
นายสมจิตร  จำพร นายจุมพล  เที่ยงไธสง นายนิรันดร์  รัตนัย นายวันชัย  ศรีทะโตร
พนักงานขับรถดับเพลิง คนงานทั่วไป ภารโรง พนักงานดับเพลิง