องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

สำนักงานปลัด

 
นางสุภาพร บุญพุฒ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวคุณัญญา อุ่นพระบุ
นายจิตรกร ซาซุม
นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 
นางธมลวรรณ พระเมือง
นางสมพร สิงห์หอม
นางสาวณัฏวิตรา เศษรักษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเมฆา เศษสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
พนักงานจ้าง

 
นายสมจิตร  จำพร นายจุมพล  เที่ยงไธสง นายนิรันดร์  รัตนัย นายวันชัย  ศรีทะโตร
พนักงานขับรถดับเพลิง คนงานทั่วไป ภารโรง พนักงานดับเพลิง

 
นายสุรชัย  ศรีษะโคตร นายนิรุต  หมั่นมี
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์