องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

กองคลัง

 
นางวิไล อุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสาธิตา  แสนหนองหว้า
นางจิราพร ไชยสันต์
นางรัชฎาภรณ์ เนตรวิเชียร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
พนักงานจ้าง
 
นางสาวเฟื่อนฟ้า อุทัยสา
นางสาวอภิชญาลักษณ์ ประทุมชัย
นางสาวสุรัญชนา  ใจเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้