องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ส่วนโยธา


นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายปริญญา  ไชยโสดา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 

นายกิตติพงษ์ พระเมือง
 
นายรัตนชัย คำหาญพล
นายช่างโยธา

นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

 

นายบรรจง  สุดโต

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างทั่วไป

นายโกวิท  มูลปาก นายบุญเรือน ไชยศรีสัง
นายสุวิทย์ รัตณา
พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำ