องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ส่วนโยธา


นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ
หัวหน้าส่วนโยธา
 

นายกิตติพงษ์ พระเมือง
 
นายรัตนชัย คำหาญพล
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

 
นายบรรจง  สุดโต
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามทั่วไป
นายโกวิท  มูลปาก นายอาทิตย์ ศรีอัดชา
พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำ