องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ส่วนการศึกษา


นางศิริรัตน์  พระลับรักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวสุรีจันทร์ ภูนี
นางรัชนีย์ พระเมือง
นางดวงหทัย กำประทุม
นักวิชาการศึกษา
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวรัชนีย์ จันทร์ฟอง
นางสาวพัชรี  สีจรูญ นางพรรณิการ์  สิงห์น้อย นางวลัยลักษณ์  แสงสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางฤทัยรัตน์  กำประทุม
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางพนัสดา  สุดี
นายสุริยา  สุดเหลือ นางสมหวัง  จันทร์สีใส  นางยุวดี  พวงพี่
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง
นักการภารโรง คนงานทั่วไป