องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาสตร์
รองปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวณัฐมน  พระเมือง นายณรงค์  ศรีอัดชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมชาย  แสนสุขเลิศ นายสุริยา สาจันเวช นายสมศักดิ์  ศรีรงค์ นายประยูร  มณีแฮด
พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ