องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
"โนนสมบูรณ์น่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่นำด้านการศึกษา การกีฬาก้าวไกล ใส่ใจการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม"
พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่งถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรมและการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
๓. เพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
๔. เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
๕. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน