องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2558    การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 2289
  20 ก.ค. 2558    การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 2283
  20 ก.ค. 2558    การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2288
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 2277
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2299
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท. 2294
  20 ก.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 2281
  20 ก.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2290
  20 ก.ค. 2558    การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 2287
  20 ก.ค. 2558    การพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 2285
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2269
  20 ก.ค. 2558    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2299
  20 ก.ค. 2558    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2297
  20 ก.ค. 2558    การขอจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2288
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม 2293
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 2281
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2292
  20 ก.ค. 2558    การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท. 2287
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 2293
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 2296


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]