องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2558    การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 2154
  20 ก.ค. 2558    การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 2157
  20 ก.ค. 2558    การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2148
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 2145
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2164
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท. 2157
  20 ก.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 2154
  20 ก.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2155
  20 ก.ค. 2558    การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 2154
  20 ก.ค. 2558    การพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 2155
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2140
  20 ก.ค. 2558    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2148
  20 ก.ค. 2558    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2159
  20 ก.ค. 2558    การขอจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2150
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม 2162
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 2144
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2158
  20 ก.ค. 2558    การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท. 2149
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 2150
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 2164


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]