องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2558    การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 2191
  20 ก.ค. 2558    การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 2191
  20 ก.ค. 2558    การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2190
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 2183
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2199
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท. 2197
  20 ก.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 2185
  20 ก.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2195
  20 ก.ค. 2558    การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 2191
  20 ก.ค. 2558    การพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 2191
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2175
  20 ก.ค. 2558    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2192
  20 ก.ค. 2558    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2199
  20 ก.ค. 2558    การขอจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2188
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม 2195
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 2184
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2197
  20 ก.ค. 2558    การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท. 2190
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 2192
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 2202


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]