องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเดือนมกราคม  ๒๕๖๔-กันยายน  ๒๕๖๔  โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว  แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕   นับจนถึงวันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๖๕  (เกิดก่อนวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๐๕)  สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  ๑  มกราคมของปีนั้น)  ที่มีคุณสมบัติดังนี้

                    ๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

                   ๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

                    ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเดือนมกราคม  ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๔  ด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน  โดยมีหลักฐานตามที่ทางราชการกำหนด ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)  เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ  โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

  •  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

 

     เอกสารประกอบ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ