องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 


  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดขอนแก่น[วันที่ 22 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 1465]
 
  โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี[วันที่ 12 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 95]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ หมู่ที่12 บ้านหนองขาม[วันที่ 12 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 1175]
 
  ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น[วันที่ 7 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 3702]
 
  กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดนัดชุมชน หมูที่9[วันที่ 23 ส.ค. 2559][ผู้อ่าน 620]
 
  โครงการสานสายใยสู่ลูกรัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2559[วันที่ 17 ส.ค. 2559][ผู้อ่าน 623]
 
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อขอรับเงินประจำปีงบประมาณ 2560 โทร.043-267035 หรือติดต่อโดยตรง 087-2148556[วันที่ 1 ต.ค. 2558][ผู้อ่าน 717]
 
  ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 400 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน[วันที่ 1 ต.ค. 2558][ผู้อ่าน 678]
 
  โครงการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 11 ก.ย. 2557][ผู้อ่าน 823]
 
  พิธีมอบบ้านคนพิการ นายพลเยื่ยม ใยบุญ [วันที่ 19 ส.ค. 2557][ผู้อ่าน 697]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ[วันที่ 6 ส.ค. 2557][ผู้อ่าน 688]
 
  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2557[วันที่ 24 ก.ค. 2557][ผู้อ่าน 639]
 

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ]