วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิมนมพาสเจอร์ไรส์ และชนิดนม (กล่อง) -าคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พร ๘๒๙๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๘๕๙๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชิวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง